Het beleid

Culembor-volkstuin-2Algemeen beleid

Het beleid, dat door het bestuur wordt bepaald, is gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van onze stichting, namelijk het opwekken van belangstelling voor en het beschikbaar stellen van volkstuinen voor de inwoners van Culemborg.

Aan belangstelling voor een volkstuin is over het algemeen geen gebrek, maar kent ook pieken en dalen, merkbaar aan een langere of kortere wachtlijst.

De instroom van jonge, enthousiaste tuinders neemt toe, waardoor er ook andere opvattingen binnen komen over de manier van tuinieren. Deze nieuwe opvattingen komen grotendeels voort uit zorgen over het gebruik van chemische groei- en gewasbestrijdingsmiddelen, welke in toenemende mate doordringen in onze voedselketen.

Dit is de aanleiding voor veel nieuwe tuinders om d.m.v. een volkstuin zelf op een natuurlijke en duurzame wijze groenten en andere gewassen voor eigen consumptie te gaan verbouwen. Voor het gebruik van chemische middelen is voor hen geen plaats. De vraag naar schone, niet door een voorganger door chemische middelen vervuilde tuinen neemt toe.

Het bestuur wil actief sturing geven aan deze – mede door de overheid gestimuleerde – trend van duurzaam en milieuvriendelijk tuinieren. Een stappenplan, dat bestaat uit diverse fasen van informeren, stimuleren en voorschrijven van toegestane middelen, zal leiden tot een uiteindelijk verbod op het gebruik van chemische groei- en bestrijdingsmiddelen vanaf het jaar 2019.

De omschakeling naar een natuurlijke manier van tuinieren zal voor een aantal traditionele tuinders enige oefening, gewenning en tijd vragen. Het is een leerproces, waarbij de tuinders elkaar onderling ondersteuning kunnen geven bij de toepassing van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Ook het bestuur zal u op deze site van de nodige informatie en eventuele doorverwijzingen voorzien om de kennis op dit gebied te vergroten.
Het beleid is geslaagd als wij zien dat de tuinders gedurende vele jaren met plezier tuinieren en dat de tuinen netjes worden onderhouden.

 

Privacy-beleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor het beheer van de volkstuincomplexen zijn een aantal basale persoonsgegevens noodzakelijk. Het gaat hierbij om de volgende persoonlijke gegevens:

• naam
• adres
• woonplaats
• postcode
• telefoonnummer(s)
• e-mail adres
• datum van ingang / beëindiging huurperiode
• bankrekeningnummer

Verwerking persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een masterbestand welke als basis dient voor persoonlijke digitale dossiers. Hierin worden de huurovereenkomst, contracten, afspraken en correspondentie betreffende de tuinder gearchiveerd.

Het masterbestand vormt tevens de basis voor de financiële administratie en de boekhouding. In de financiële administratie worden de factureringsgegevens per huurder vastgelegd. De boekhouding bevat algemene cijfermatige informatie.

De 1e secretaris is verantwoordelijk voor de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens. De penningmeester is verantwoordelijk voor de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens in financiële administratie.

Beheer

De persoonsgegevens worden door het bestuur uitsluitend gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de doelstelling van onze Stichting, n.l. het beheer van volkstuincomplexen.

Rechten van de tuinder

De huurder heeft op verzoek het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn/ haar persoonsgegevens. Oud-huurders hebben het recht om te worden ‘vergeten’.
Indien niet van dit recht wordt gebruik gemaakt, dan is de bewaartermijn 7 jaar na
de beëindiging van de huurperiode. Indien volledige verwijdering van de persoonsgegevens wordt verzocht, zal de huurovereenkomst met de betreffende huurder worden beëindigd.