Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement CSV,   d.d. 4 december 2018

Geldend per 1 januari 2019

 1. Algemeen

1.1 Het Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement (HHR)  is een aanvulling op de statuten van de Culemborgse stichting van Volkstuinen (CSV). De actuele statuten zijn notarieel vastgelegd d.d. 12 oktober 1983.

 1.2 Functie en rechtmatigheid

Rechten en plichten van de vertegenwoordigers van de stichting en de huurders zijn vervat in het HHR. Het doel van het HHR is het geven van aanwijzingen gericht op een goede gang van zaken op de volkstuincomplexen.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

2.1 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bestuur
Het bestuur is bevoegd om het HHR vast te stellen, te  wijzigen of aanvullingen aan te brengen.  Indien noodzakelijk kan in incidentele gevallen tijdelijk nadere regelgeving door het bestuur worden gegeven of van de bestaande regelgeving worden afgeweken.

2.2 Wijzigingen
De huurder wordt van wijzigingen en/of aanvullingen op het HHR via de gebruikelijke communicatiekanalen vooraf op de hoogte gesteld.

2.3 Verwerping.
Indien de huurder niet akkoord gaat met wijzigingen in het HHR dient hij dit binnen 14 dagen, nadat hij hiervan in kennis is gesteld, aan het bestuur kenbaar  te maken. Het bestuur is naar aanleiding daarvan gerechtigd om de huurovereenkomst bij zwaarwegende gevallen met onmiddellijke ingang te beëindigen doch uiterlijk per 31 december van het lopende jaar.

3 (Kandidaat) huurders

3.1 Aanmelding
Belangstellende huurders voor een volkstuin dienen zich onder vermelding van
de persoonlijke gegevens, adres en telefoonnummer(s) per mailadres aan te melden bij de 1ste secretaris van de stichting. Bij de aanmelding kan de huurder aangeven naar welk complex de voorkeur uitgaat.

3.2 Wachtlijst.
Indien er op het moment van aanmelding geen tuin beschikbaar is, wordt de belangstellende huurder op een wachtlijst geplaatst. Overeenkomstig de volgorde van aanmelding wordt een volkstuin toebedeeld. Huurders die reeds in het bezit zijn van een tuin, kunnen met voorrang een andere tuin worden aangeboden. Een familielid of een andere belanghebbende (ter interpretatie van het bestuur) kan indien gewenst het gebruik van een tuin met een nieuw contract contractueel overnemen. Indien er geen wachtlijst is, kan een tuinder een tweede tuin

3.3 Ingezetenen Culemborg
Rechtspersonen van de gemeente Culemborg krijgen voorrang bij de toedeling van een tuin.

3.4 Ingebruikname.
Na betaling van de 1ste factuur en na ondertekening van het contract kan de huurder de tuin in gebruik nemen op de overeengekomen datum. De huurder aanvaardt de tuin en eventuele bijbehorende opstallen in de staat van onderhoud, waarop het zich op het moment van ingaan van de huurcontract bevindt en ziet af van alle acties of vorderingen wegens al dan niet verborgen gebreken.

4 Huurcontract

4.1 Status en bindend karakter huurcontract
Met de ondertekening van het huurcontract maakt de huurder duidelijk  kennis te hebben genomen van de inhoud van dit HHR en verklaard ermee akkoord te gaan en er zich te aan houden.

4.2 Huurtermijn
De huurtermijn van de tuin loopt vanaf  1 januari t/m 31 december tenzij anders overeengekomen. Wanneer de huur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan eindigt het contract.

4.3 Duur van de overeenkomst.
De huur geldt voor de duur van het gehele kalenderjaar, zoals aangegeven in het huurcontract, tenzij de huur op een ander tijdstip is ingegaan. Na betaling van de huur en zonder dat er sprake is van opzegging wordt het contract stilzwijgend voortgezet telkens voor de periode van één kalenderjaar.

4.4 Convenant
Conform het convenant met de overige beheerorganisaties van volkstuinen in de gemeente Culemborg wordt per huishouden binnen de gemeente één contract afgesloten. Er mag slechts bij één volkstuinorganisatie een huurcontract zijn.

5 Beëindiging huurcontract

5.1 initiatief huurder
Beëindiging van het contract geschiedt bij schriftelijke opzegging bij voorkeur per mail. Bij tussentijdse opzegging worden de reeds betaalde huurgelden niet aan de huurder terugbetaald. O.v.v. blijft de huurder onderhoudsplichtig tot einde duur huurcontract.

5.2 initiatief verhuurder  (Ingebrekestelling).
De huurder is verplicht zich te houden aan de statutaire grondslagen en de bepalingen van het HHR van de stichting. Bij het niet of niet tijdig nakomen hiervan, zal de huurder in gebreke worden gesteld. Binnen de daarbij aangegeven termijn zal de huurder in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst van rechtswege, zonder enige rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De daaruit voortvloeiende schade kan niet op de stichting worden verhaald. Zie ook art. 9.2 Aanvullende bepalingen complex ”Hoge Prijs” aangaande beëindiging huurovereenkomst van de Gemeente met de Stichting.

5.3 Oplevering.
Bij de beëindiging van het contract moet de tuin ontdaan zijn van onkruid, afval, beplanting, bebouwing en dient de tuin gespit of gefreesd (afhankelijk van het seizoen) te worden opgeleverd, tenzij anders met de verhuurder is overeengekomen. Indien de tuin niet in dergelijke staat wordt opgeleverd zal de borgsom niet worden uitgekeerd en is de huurder verplicht om de meer-kosten, welke voortvloeien uit het in verhuurbare staat brengen van de tuin, te vergoeden.

5.4 Onderhuur.
Het is niet toegestaan om de gehuurde tuin of een deel ervan aan derden te verhuren en/of in gebruik te geven. In bijzondere gevallen kan  na goedkeuring van verhuurder  tijdelijk van deze bepaling worden afgeweken.

6 Beplanting

6.1 Doelgebruik

De tuin moet primair worden gebruikt voor het verbouwen van consumptiegewassen.

6.2 Aardappelen.
Aardappelen mogen slechts in wisselteelt worden verbouwd. Het bestuur schrijft overeenkomstig de daarvoor geldende overheidsbepalingen, ieder jaar een  ander  1/3 deel van de tuin voor, waarop het komende seizoen de aardappelen verbouwd mogen worden. Bij de driedeling van de tuin wordt gerekend vanaf het middenpad tot aan de sloot of greppel. Indien op het aangewezen deel een schuur, kasje of vaste beplanting staat of een terras ligt, dan kunnen er op dat deel van de tuin in het betreffende jaar geen/minder aardappelen worden verbouwd.

6.3 Bomen/struiken
Bomen en/of struiken worden tot maximaal 2 meter hoogte toegestaan. Op Lage Prijs moeten bomen op het achterste 3de deel van de tuin worden gezet en op Hoge Prijs op het voorste 3de deel van de tuin. Bomen en struiken moeten minimaal 1 meter vanaf het tussen de tuinen gelegen scheiding pad en het middenpad geplant worden. In bepaalde gevallen kan van deze bepaling met toestemming van het bestuur worden afgeweken.

6.4 Scheiding tussen tuinen.
Scheidingen tussen tuinen mogen niet hoger zijn dan 1 meter.

Een scheiding d.m.v. een haag moeten tenminste  50 centimeter van het tussenliggende scheidings- en middenpad geplant worden en mogen. Een hek mag op de scheidingslijn geplaatst worden.

6.5 Bloemen en wilde planten.
Huurder is verantwoordelijk dat bloemen  en/of onkruid niet kunnen uitzaaien naar naastliggende percelen. Wilde planten en uitzaaiende gewassen dienen regelmatig te worden gesnoeid of te worden verwijderd. Overlast hiervan moet te allen tijde worden voorkomen.

6.6 Verboden planten.
Planten die vallen onder de opium-wet zijn niet toegestaan.

7 Opstallen, bestrating, verharding

7.1 plaats schuur/ broeikas.
Op Lage Prijs worden schuurtje of kasje aan de achterzijde en op Hoge Prijs aan de voorzijde van de tuin gebouwd, zodanig dat deze zich in lijn bevinden met de schuurtjes en kasjes op de andere, naastgelegen tuinen.
Op Hoge Prijs geldt dat schuurtjes, welke gebouwd worden na februari 2015, tegen de voorgeschreven ‘middellijn’ geplaatst moeten worden.

7.2 Bouwmateriaal opstallen
Opstallen worden uitsluitend van natuurlijke en/of  professionele materialen vervaardigd. Deze moeten qua kleur in harmonie met de omgeving zijn.

7.3 Afmetingen opstallen
De maximale hoogte van een schuurt is 2,20 meter, met een vloeroppervlak maximaal van 2,50 x 3,00 meter.
Broeikas en/of folietunnel mogen in totaal maximaal 4,00 meter lang zijn, 2,50 meter breed en 2,20 meter hoog.

7.4 Overkapping, luifel
Overkapping of luifel, aangebouwd aan schuur of kas, mag niet groter zijn dan de breedte van het opstal en maximaal uitsteken tot 2,00meter. vanaf de buitenwand. Partytenten of tarp zijn alleen toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang.

7.5 Bestrating/verharding
Tegels, straatstenen en houtsnippers zijn toegestaan voor het aanleggen van een terras of pad, al dan niet gelegd in een zandbed. De maximale toegestane verharding van een tuin is 20% van het tuinoppervlak, exclusief de oppervlakte van schuur. Schelpen, grind, granulaat e.d. zijn niet toegestaan.

8 Gebruik van de tuin.

8.1 Onderhoud algemeen
De huurder is onderhoudsplichtig, d.w.z. dat de gehele tuin naar behoren moet worden onderhouden en van onkruid worden gezuiverd. Voor de tuinders op Hoge Prijs geldt dat de tuinder de  4 meter strook aan de achterzijde van de tuin tenminste onkruidvrij dient te houden, ook indien deze strook niet wordt gebruikt voor het verbouwen van eenjarige gewassen of aardappelen. Voor het adequaat onderhoud van alle vormen van bebouwing, omheining en paden is de huurder verantwoordelijk. Verval wordt niet toegestaan.

8.2 Grond

De huurder mag geen grond afgraven c.q.  graszoden steken en deze afvoeren.  Het aanvoeren van niet gecertificeerde grond of het aanbrengen van graszoden is niet toegestaan.

8.3 Hulpmiddelen

Het bewaren of opslaan van materialen en/of goederen welke geen directe toepassingsdoeleinden hebben voor het gebruik van de volkstuin (of de opstallen welke hierop geplaatst worden; zie art. 7), is niet toegestaan. Vuil, afval, puin, e.d. dienen terstond van het complex te worden verwijderd. Het verbranden van vuil of afval op het complex is wettelijk verboden.

8.4 Vogelverschrikkers

Dode vogels mogen niet als vogelverschrikkers worden geplaatst, noch mogen kadavers worden begraven

8.5 Gebruik van de pompen.

Voordat de pomp wordt gebruikt, zal er bovenaf enig water in moeten worden gegoten, om enerzijds de zuigkracht van de pomp te waarborgen en anderzijds overmatige slijtage aan de pompen te voorkomen. Het langdurig en veelvuldig gebruik van mechanische pompen is uitsluitend toegestaan, indien daardoor niet het handmatig gebruik van de pomp door andere tuinders tijdelijk wordt verhinderd. Na het gebruik van de mechanische pomp moet het aansluitpunt met dop en rubberring worden afgesloten om de handmatige werking van de pomp te herstellen.

Door brandstof aangedreven motorische pompen mogen uitsluitend worden gebruikt als deze worden geplaatst in een vloeistofdichte lekbak. Dit ter voorkoming van bodemverontreiniging.

Het is niet toegestaan mechanische pompen per dag langer dan 30 minuten te gebruiken.

9 Aanvullende bepalingen (per complex)

9.1 Aanvullende bepalingen complex ”de Punt”
De huurder is verplicht binnen drie maanden, nadat de gemeente de huurovereenkomst van het complex de Punt met de stichting heeft opgezegd, de tuin op te leveren overeenkomstig het hiervoor gestelde. Bij onmiddellijk opzegging door de gemeente, zal de stichting genoodzaakt zijn de huur met de tuinder eveneens met onmiddellijke ingang te beëindigen. De eventueel daardoor aantoonbaar geleden schade zal in dat geval door de gemeente worden vergoed.
Op de Punt zijn bomen niet toegestaan, terwijl struiken niet hoger dan 1.20 m mogen zijn. Vaste bebouwing is op de Punt niet toegestaan

9.2 Aanvullende bepalingen complex ”Hoge Prijs”

9.2.1 De huurder is verplicht binnen drie maanden, nadat de gemeente de huurovereenkomst van het complex Hoge Prijs met de stichting heeft opgezegd, de tuin op te leveren overeenkomstig het hiervoor gestelde. Bij onmiddellijk opzegging door de gemeente, zal de stichting genoodzaakt zijn de huur met de tuinder eveneens met onmiddellijke ingang te beëindigen. De eventueel daardoor aantoonbaar geleden schade zal in dat geval door de gemeente worden vergoed. Zie ook de speciale bepaling t.a.v. de 4 meter stroken aan de achterkanten van de tuin is opgenomen bij punt 8.1

9.2.2 In verband met werkzaamheden aan de greppels rondom het complex moet de 4m-strook aan de achterzijde van de tuin tussen 1 november en 31 maart vrij zijn van begroeiing, materialen en voorwerpen (zeil, stenen, hout, e.d.). Na deze werkzaamheden wordt de 4m-strook geploegd en /of gefreesd.

9.3 Aanvullende bepalingen complex ”Lage Prijs”

De greppel, gelegen aan de achterzijde van de aan de boomgaard gelegen tuinen, dient  voor onderhoudsdoeleinden, tenminste 1,00 m vanaf de omheining vrij van vaste beplanting, opslag van materiaal of compostbakken e.d. te zijn.

Huurders van tuinen aan de linkerkant van het complex (vanuit de molen gezien) zijn onderhoudsplichtig voor de 30 cm brede berm tussen het pad en de tuin.

Huurders van tuinen aan de rechterkant van het complex (vanuit de molen gezien) zijn onderhoudsplichtig voor de 70 cm brede berm tussen het pad en de aangegeven rand van de tuin. I.v.m. de daarin gelegen drainage mag de grond niet dieper dan 10 cm worden bewerkt c.q. vrijgehouden worden van alle soorten beplanting en onkruid.

10 Milieu

10.1 Milieuvriendelijk tuinieren

De tuin dient op duurzame wijze te worden onderhouden. De toepassing van chemische bestrijdings-, groei- en gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan.

10.2 Milieuhandhaving

Inzake milieuhandhaving gelden voor de huurder alle relevante overheidsbepalingen en aanwijzingen van de verhuurder. De huurder is immer persoonlijk aansprakelijk voor het niet nakomen van de geldende milieuvoorschriften en de eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of van overheidswege opgelegde sanctie.

Download: